تجهیزات تیر های برق

/ / برق قدرت

در دیاگرام زیر تجهیزات یک تیر برق فشار متوسط شرح داده شده است

Tower