بستر سازی و کابل کشی

پیشگفتار

همان طور که اطلاع داريد ، استفاده از تلفن ثابت ، منوط به وصل شدن به شبکه تلفن از طريق سيم کشی است . سيم کشی تلفن ثابت به دو بخش « سيم کشی خارجی » و « سيم کشی داخلی » قابل تفکيک است .

 

سيم کشی خارجی

اين نوع سيم کشی که تا سر در ساختمان مشترک انجام می شود ، از وظايف شرکت مخابرات است و اين شرکت برای توسعه شبکه خطوط تلفن ، به شکل قانونی اجازه دارد که حتی اين سيم کشی را بر روی ساختمانهايي غير از ساختمان محل سکونت يا محل استقرار مشترک حقيقی يا حقوقی ، انجام دهد و مالکان موظف به همکاری لازم در اين زمينه هستند . سازندگان ساختمانها برای مراقبت از روبنای ساختمان احداثی خود و حفظ زيبايي آن و عدم نصب کابلهای مخابراتی که با کوبيدن پيچ و بست انجام می شود ، می توانند به هنگام احداث ساختمان ، در مورد تعبيه لوله ای با مشخصات فنی زير برای عبور کابل تلفن ، اقدام کنند :

1_از لوله پوليکا به قطر 3 سانتيمتر استفاده شود

2_جعبه تقسيم در محل ورودی ساختمان نصب شود

3_محل نصب لوله در منازل جنوبی بايد 5/2 تا 3 متر از سطح زمين فاصله داشته باشد

4_در منازل و ساختمانهای شمالی ، محل عبور لوله بايد زير قرنيز باشد

Phone_Cable_2

 

سيم کشی داخلی

انجام سيم کشی داخلی در ساختمان و مراقبت از آن بر عهده مشترک است . برای استفاده مناسب از خدمات مخابراتی و پيشگيری از خرابيهای احتمالی ، رعايت برخی موارد به شرح زير در سيم کشی داخل ساختمان ضروری است :

1_برای سيم کشی داخلی بايد از کابلهای استاندارد با روکش مقاوم استفاده شود

2_در سيم کشی داخل ساختمان ، ضروری است از کابلهای يک تکه ، سالم و بدون آسيب ديدگی استفاده شود

3_مسير سيم کشی تلفن بايد از مسير سيم کشی برق باشد . مجاورت کابلهای برق و تلفن ، بر کيفيت مکالمه تاثير نامطلوب می گذارد و در صورت بروز اتصالی احتمال آسيب رسيدن به دستگاه تلفن و تجهيزات ارتباطی وجود دارد

4_در ابتدای ورودی کابل مخابرات به ساختمان ، در ساختمانهای تک واحدی نصب پريز تلفن و در مجتمع ها نصب ترمينال مناسب در محفظه ای دارای قفل و در مکان خشک و فاقد رطوبت ، ضروری است

5_از سيم کشی غيرمجاز برای گرفتن انشعاب بيشتر از يک خط ، خودداری کنيد

6_در داخل ساختمان بهتر است از نصب پريز تلفن در محلهايي که رطوبت دارد پرهيز شود

Phone_Cable_1

بالا