تاسیسات صنعتی

پیشگفتار

پیشرفت تککنولوژی و صنعت در گرو ترقی و پیشرفت صنعت برق کشور بوده و رشد مصرف انرژی الکتریکی مستلزم احداث نیرو گاههای بزرگ و خطوط و پستهای انتقال می باشد ، احداث نیروگاه در هر منطقه به دلیل کمبود امکانات از قبیل سوخت و آب و  و منابع مورد نیاز مقدور نمی باشد لذا با توجه به شرایط جغرافیایی و تراکم جمعیت و منابع ، فقط در بعضی از مناطق نیروگاه احداث شده و انرژی تولید می گردد که این انرژی توسط خطوط فشار قوی به مناطق مورد نیاز انتقال داده می شود ؛ انرژی الکتریکی توسط دکلها و خطوط فشار قوی از نیروگاهها به پستهای فشار قوی 400 و 230 کیلو ولت انتقال داده میشود . با توجه به نیاز مشترکین و مصرف کننده ها ک